Drobečková navigace

Úvod > Místní akční plán > Informace o projektu

Informace o projektu


MAS Podhostýnska, z.s. se stala úspěšným příjemcem projektu financovaného z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Projekt s názvem „Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území ORP Bystřice pod Hostýnem"  (dále MAPII) je podpořen 85 % z Evropského sociálního fondu a 15 %  ze státního rozpočtu. Realizace projektu byla zahájena 1. července 2018 a ukončen bude 30. června 2022. Celkové výdaje projektu budou max. ve výši 10,3 mil. Kč.

Hlavním cílem projektu MAPII je navázat na realizaci projektu MAPI, v rámci, kterého byla v území ORP Bystřice pod Hostýnem především nastavena spolupráce a dialog mezi aktéry ve vzdělávání, byl rozvíjen proces společného vzdělávání, předávání dobré praxe a výměny zkušeností. Fyzickým výstupem MAPI je strategický dokument „Místní akční plán“, který byl schválen Řídícím výborem MAP.  

Aby mělo vytvoření strategického dokumentu MAP svůj význam, je nutné  definované projekty postupně s ohledem na dostupnost finančních zdrojů realizovat a také zajistit průběžnou aktualizaci dokumentu a tvorbu akčních plánů na další období.

Od září 2018 tak probíhají konkrétní projekty spolupráce základních a mateřských škol. Na území ORP Bystřice pod Hostýnem  tam probíhá realizace těchto Aktivit spolupráce:

  1. Spolupráce škol v oblasti polytechnického vzdělávání s organizací Malá technická univerzita  
  2. Spolupráce škol a knihoven v regionu v oblasti čtenářské gramotnosti a pregramotnost
  3. Spolupráce škol v regionu se ZUŠ v oblasti čtenářské gramotnosti a pregramotnost a v oblasti polytechnického vzdělávání
  4. Mezigenerační potkávání a budování regionální identity na školách
  5. Spolupráce škol a neformálních NNO - klubů, prostřednictvím realizace akcí, podporujících spolupráci s rodiči a gramotnost dětí a žáků  
  6. Exkurze dětí MŠ a žáků ZŠ na pracoviště, do center, provozů a organizací, zabývajících se polytechnickým vzděláváním, řemesly, rozvojem manuální zručnosti, nebo péčí o krajinu a farmářstvím
  7. Spolupráce zástupců škol, ostatních vzdělávacích, sociálních nebo i zdravotních služeb (pediatři) a rodičů napříč územím při koordinaci konkrétních aktivit a řešení společných konkrétních situací u dětí, ohrožených sociálním nebo jiným znevýhodněním
  8. Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání, výměna zkušeností mezi zástupci škol a ostatními aktéry ve vzdělávání v rámci seminářů s prvky worshopu
  9. Exkurze dětí a žáků v oblasti rozvoje čtenářské gramotnosti
  10. Kabinety ředitelů škol 

 Součástí navazujícího projektu je také dotační poradenství pro zapojené školy, zajištění profesního rozvoje pracovníků zapojených škol v oblasti čtenářské a matematické gramotnosti a polytechnického vzdělávání, vzdělávací akce na témata inkluze, pravidelná aktualizace dokumentu MAP, tvorba akčních ročních plánů, přenos informací o potřebách z území směrem k MŠMT pro konkrétní nastavení  dotačních výzev (šablony a jiné), spolupráce s MŠMT ČR, s NIDV (Národní institut dalšího vzdělávání) Zlín, se zástupci KAP ZK (Krajský akční plán Zlínského kraje) apod.    

Pokud máte zájem o zapojení se do procesu aktualizace strategického dokumentu MAPII a do tvorby akčních plánů, využijte prosím kontakt níže, poté Vám budou zaslány potřebné informace.

 

Ing. Naděžda Klvaňová 

+420 773 655 656