Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Projekty MAS > Místní akční plán > Informace o projektu > WEBINÁŘ Mgr. Lenky Bínové na téma: "Čtenářská pregramotnost"

WEBINÁŘ Mgr. Lenky Bínové na téma: "Čtenářská pregramotnost"Seminář je zaměřen na rozšíření kompetencí pedagogických pracovníků v otázce předčtenářské gramotnosti. Stimulace – edukace těchto oblastí je významným předpokladem pro pozdější úspěšné zvládání školního učiva.

 

Podrobný přehled témat – obsahová náplň:

 

·       Jazyková výchova vede předškoláky k přesnému a logickému myšlení, které je základním předpokladem jasného, přehledného a srozumitelného vyjadřování.

·       Vývojové podmínky rozvoje řeči. Sociální determinanty řečového vývoje

·       Péče o správnou výslovnost

·       Metodika rozvoje slovní zásoby, gramatiky a slovního vyjadřování

·       Rozvoj a prohlubování slovní zásoby

·       Řečové roviny:

o   Morfologicko-syntaktická rovina

o   Foneticko-fonologická rovina

o   Pragmatická rovina

o   Sémantické rovina

·       Podmínky rozvoje dětské řeči - předpoklady zvládnutí dětské řeči. Sociální podmínky rozvoje řeči

·       Účinná prevence v MŠ

Vzdělávací cíl semináře:

Cílem semináře je umožnit účastníkům se lépe orientovat v oblasti jazykové výchovy, smyslového a zrakového vnímání. Všechny tyto aspekty jsou důležité pro nácvik čtení a psaní a tvoří základ předčtenářské gramotnosti. Úroveň jejich rozvoje ovlivňuje úspěšnost dítěte. Proto je cílem předškolního vzdělávání jejich každodenní rozvíjení a procvičování.

Seminář je zaměřen na rozšíření kompetencí pedagogů ve výše popsaných oblastech – zvolení vhodného postupu vzhledem k vývojové úrovni dítěte v dané sledované oblasti. Cílem kurzu je poskytnout účastníkům konkrétní metodické postupy v těchto oblastech, jejichž základy jsou velmi důležité pro úspěšný start do 1. třídy ZŠ a jež jsou výstupními standardy (kompetencemi) pro MŠ v rozvoji předškolního dítěte.