Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Projekty MAS > OPZ+ > Informace o projektu

Informace o projektu

Podpora komunitně vedeného místního rozvoje na území MAS Podhostýnska (1).jpg

 

Výstupem projektu je: Podpora osob sociálně vyloučených, či ohrožených sociálním vyloučením, osob sociálně slabších a znevýhodněných, které žijí, či pracují na venkově na území MAS Podhostýnska v přirozeném prostředí 
 

 

Logo EU.jpg

 

Místní akční skupina Podhostýnska od 1.1.2023 zahájila realizaci tříletého projektu podpořeného z OPZ+ s názvem:

Podpora komunitně vedeného místního rozvoje na území MAS Podhostýnska. 

 

Mezi hlavní klíčové aktivity projektu patří:

 

 

1) Provoz Dětských komunitních klubů ve školách  (ZŠ Rajnochovice, ZŠ Slavkov pod Hostýnem, ZŠ Loukov). Komunitní dětský klub doplní chybějící kapacitu stávající školní družiny a zajistí péči o děti v době mimo školní vyučování, kdy jsou rodiče v zaměstnání. 

 

2) Provoz Komunitních center v obcích (Rajnochovice, Komárno, Loukov, Vítonice, Slavkov pod Hostýnem). Komunitní centrum bude zařízení sloužící ke konání různých činností a aktivit pro vytvořenou komunitu v obci. Členové komunity si budou sami na základě svých potřeb vytvářet aktivity a následně přispívat k jejich realizaci.

 

 3) Vzdělávací aktivity - rodinné konference (v Loukově). Projednávána budou různá témata, která vzejdou ze šetření a dále ze setkávání komunit v daných obcích. Bude se jednat např. o témata týkající se výchovy dítěte, péče o seniora/o nemocného, rozvod rodičů, nízký rozpočet apod.

  

Prezentace projektu: FB stránka projektu: OP Zaměstnanost+ MAS Podhostýnska | Facebook

 

OPZ plus.docx

 

KOMUNITNÍ CENTRA

Popis realizace aktivity:

 Cílem této aktivity je prostřednictvím aktivity KOMUNITNÍ CENTRA podpořit a posílit rozvoj komunitního života v obcích,  nastavit takové systémové řešení, které povede

k vytvoření podpůrných center zaměřených na podporu, pomoc, posílení a rozvoj komunitního života v řešeném území pro konkrétní cílové osoby. Cílem je také posilovat jejich kompetence v oblasti vzájemné spolupráce, aktivizace místních občanů, budování funkčních partnerství
a vzájemné spolupráce. Tím dojde k aktivnímu zapojování a participaci členů místních komunit, k posilování a k rozvoji místních zdrojů a k rozšíření okruhu lidí, kteří se mohou  společně zapojit do řešení problémů. Jeho hlavním cílem bude sociální začleňování znevýhodněných skupin lidí, nikoli trávení volného času.

 

Celkem v 5 obcích z regionu MAS Podhostýnska bude  založeno Komunitní centrum, které bude provozováno min. 2 x měsíčně v období 1.1.2023-31.12.2025.

 

Jedná se o obce:

 • Rajnochovice
 • Vítonice
 • Komárno
 • Loukov 
 • Slavkov pod Hostýnem

 

Komunitní centrum bude v dané obci podporovat, posilovat a rozvíjet komunitní život všech členů komunity. Bude se jednat o vzájemnou spolupráci, budování funkčních vztahů mezi členy komunity, o otevřenou komunikaci a mobilizaci zdrojů ke svépomoci cílových skupin. V komunitním centru bude probíhat aktivní účast cílové skupiny.

Komunitní centrum bude vytvořeno pro pomoc při řešení problémů místní komunity za aktivní účasti všech stran, které se tyto problémy týkají. Komunitní centrum tak bude široce otevřeno všem lidem, kteří žijí v dané obci.

Dění v komunitním centru tak bude vycházet z potřeb a kreativity těchto lidí a bude zahrnovat široké spektrum aktivit (např. aktivity kulturní a multikulturní, výchovné a vzdělávací, environmentální, dobrovolnická činnost apod.)

Komunitní centrum v dané obci bude zařízení sloužící ke konání různých činností a aktivit pro vytvořenou komunitu s cílem sociálního začleňování, nebo prevenci sociálního vyloučení osob z cílových skupin a vychází z mapování kontextu komunity a potřeb členů komunity

Konkrétní podobu a zaměření aktivit a řešených témat si bude cílová skupina vytvářet dle vlastních potřeb a zájmů s cílem zlepšit sociální situaci nejen jednotlivců, ale především komunity jako celku.

 

Jednotlivé komunitní aktivity budou v každé obci zaštítěny Komunitním pracovníkem.

 

KOMUNITNÍ  DĚTSKÉ KLUBY

Popis realizace aktivity:

 

Cílem této aktivity je udržet systémové řešení, které zajistí chybějící kapacity v oblasti péče o děti v prostorách třech základních škol z regionu MAS Podhostýnska a které může  i nově podpořit  vznik těchto služeb v dalších organizacích v navazujícím projektu. Tím dojde k nárůstu pracovního zapojení rodičů na trh práce, a to právě díky možnosti umístit dítě do zařízení, které zajistí péči o něj v čase, kdy jsou rodiče v zaměstnání. Bude tak podpořena soudržnost a funkčnost rodiny jako uskupení, které zásadním způsobem ovlivňuje životní cestu každého jednotlivce.

 

V prostorách tří základních škol:

 • Základní škola Rajnochovice
 • Základní škola a Mateřská škola Slavkov pod Hostýnem
 • Základní škola a Mateřská škola Loukov

bude v období 1.1.2023-31.12.2025 (mimo školních prázdnin) provozován tzv. Komunitní dětský klub, který doplní chybějící kapacitu stávající školní družiny a zajistí péči o děti
a provozu přizpůsobí  potřebám rodičů s ohledem na jejich zaměstnání. Klub bude provozován pro I a II stupeň.

 

Klub bude provozován v časných ranních hodinách, před zahájením vyučování, paralelně v době provozu ŠD a  také až do pozdního odpoledne, konkrétně:

 • Základní škola Rajnochovice - Provozní doba klubu bude 5,5 hodin denně, od 12:30 – 15:30, od 15:30 – 18:00 hod.
 • Základní škola a Mateřská škola Slavkov pod Hostýnem - Provozní doba klubu bude 3 hodiny denně, od 12:30 - 15:30 hod.
 • Základní škola a Mateřská škola Loukov - Provozní doba klubu bude 1,15 hodin denně  od 15:30 – 16:40 hod.

 

O děti se bude v klubu starat Pečovatel. Činnost klubu nebude vzdělávání – Pečovatelé budou dětem plánovat činnost a navrhovat program. Bude se jednat o výtvarné aktivity, taneční  aktivity, zpívání, pohybové aktivity, tvořivé dílny a případně i animační aktivity.

 

Vazba na jiné aktivity: Komunitní centra, Rodinné konference.

 

Komunitní kluby bude provozovat  žadatel projektu - Místní akční skupina Podhostýnska, z.s. v prostorách těchto  základních škol, kdy se každá z těchto škol se stane partnerem BEZ finančního příspěvku. Tito partneři se budou podílet na realizaci aktivity projektu např. formou poskytnutí prostor, konzultací, odborné garance pro práci s cílovou skupinou apod., ale na své výdaje spojené s realizací projektu neobdrží žádný finanční příspěvek.

 

Cílovou skupinou jsou osoby pečující o malé děti - konkrétně rodiče pečující o malé děti (od 3 let) a rodiče dětí navštěvujících I a II stupen základních škol. Jedná se o rodiče, kteří jsou zaměstnaní, vykonávají podnikatelskou činnost, aktivně si zaměstnání  hledají, jsou zapojeni do procesu rekvalifikace či vzdělávání a také o rodiče, kteří   se připravují na návrat na trh práce z rodičovské /mateřské dovolené.

 

RODINNÉ KONFERENCE

Popis realizace aktivity:

 

Cílem této aktivity je prostřednictvím aktivity RODINNÉ KONFERENCE zavést systémové řešení, které prostřednictvím motivačních seminářů, workshopů, přednášek besed
a případně následných individuálních konzultací s odborníky povede k pravidelné větší informovanosti, možností diskuzí s odborníky a zajištění pomoci potřebným osobám v řešeném území. Tím dojde k podpoře zdělávání v informační společnosti a k přispění rozvíjení schopnosti dobře se orientovat v rychle měnícím se světe, včetně rozvoje vnitřních zdrojů, které existují v nejbližším okolí každého člověka.

 

Bude se jednat o  sekundární podporu (doplňkovou činnost k přímé práci s CS), a to prostřednictvím vzdělávacích a osvětových aktivit směřovaných k cílovým skupinám a k laické i k odborné veřejnosti. Realizací aktivity dojde k rozvinutí vnitřních zdrojů, které existují v nejbližším okolí každého člověka a k rozšíření okruhu lidí, kteří se mohou zapojit do rešení problému.

 

Rodinné konference budou  pravidelné a dlouhodobé a budou na nich projednávána různá témata, která vzejdou ze šetření  a dále z diskuzí – z výstupů setkávání komunit v daných obcích. Bude se například jednat o témata týkající se výchovy dítěte, péče o seniora/o nemocného, rozvod rodičů, nízký rozpočet rodiny, bytová krize atd. Témata budou reflektovat problémy, které cílové skupiny spojují.

 

Rodinné konference se uskuteční celkem min. 6x/projekt, v období 1.1.2023-31.12.2025 v prostorách Kulturního domu v Loukově. Jedná se o místo, ve kterém byly akce podobného typu realizované v rámci jiného projektu, je to tedy známé místo pro cílové osoby ve vhodném prostředím, které je také pro cílové skupiny dobře dostupné.  

 

Vazba na jiné aktivity: Komunitní dětské kluby, Komunitní centra

 

Tyto konference budou zaštítěny Komunitními pracovníky a odbornost zajistí Expert/ specialista /odborný pracovník/ konzultant. Na tyto konference mohou v případě konkrétní definované potřeby navazovat konzultační individuální práce s cílovou osobou (konzultace, poradenství).

 

Realizace aktivity reaguje na identifikovaný problém s nedostatečnou informovaností cílových osob a nedostatečnou motivací pro řešení jejich specifických problémů v komunitě, ve které žijí.  Realizace pomůže dostatečně podporovat, posilovat a rozvíjet vnitřní zdroje všech členů komunit a dodá cílovým skupinám  potřebnou sebedůvěru pro překonání obtíží. 

 

Rodinné konference bude organizovat  Místní akční skupina Podhostýnska, z.s., neboť se jedná o navázání na  tradici dlouhodobých a pravidelných akcí, které nejsou komerční.   

 

Cílovou skupinou je VEŘEJNOST, do které patří osoby sociálně vyloučené nebo sociálním vyloučením ohrožené, osoby sociálně slabší a znevýhodněné, které žijí v prostředí venkova.

Konkrétně:

 1. A) Osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučením ohrožené,
 2. B) Osoby se zdravotním postižením,
 3. C) Rodiče, děti a mladí dospělí v nepříznivé sociální situaci,
 4. E) Osoby do 18 let věku se speciálními vzdělávacími potřebami,
 5. F) Osoby ohrožené předlužeností, Osoby ohrožené závislostmi,
 6. I) Senioři

P)Neformální pečující.

 

Dále jsou cílovou skupinou i OSOBY PEČUJÍCÍ O MALÉ DĚTI

Konkrétně rodiče pečující o malé děti (od 3 let) a rodiče dětí navštěvujících I a II stupeň základních škol. Jedná se o rodiče, kteří jsou zaměstnaní, vykonávají podnikatelskou činnost, aktivně si zaměstnání hledají, jsou zapojeni do procesu rekvalifikace či vzdělávání a také o rodiče, kteří se připravují na návrat na trh práce z rodičovské /mateřské dovolené.

 

Jedná se tak o cílové skupiny, které jsou součástí aktivit Komunitní dětské kluby a Komunitní centra.

 

Rodinných konferencí se však může v průběhu realizace projektu účastnit i osoby z neuvedených cílových skupin (např. oběti násilí), pokud budou splňovat podmínku osob sociálně vyloučených, nebo sociálním vyloučením ohrožených, osob sociálně slabších
a znevýhodněných, kteří žijí v prostředí venkova a stanou se tak součástí Komunity.

 

 

 Prezentace projektu: FB stránka projektu: OP Zaměstnanost+ MAS Podhostýnska | Facebook