Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Projekty MAS > OPZ+ > Informace o projektu

Podpora komunitně vedeného místního rozvoje na území MAS
Podhostýnska 

Obsahem projektu jsou aktivity zaměřené na podporu rodinného a komunitního života osob z území MAS Podhostýnska, kteří žijí, či pracují na venkově. Mezi hlavní provázené aktivity projektu patří Komunitní dětské kluby, Komunitní centra a Rodinné konference. 

Projekt je zaměřen na tyto oblasti:

  • Podpora komunitní práce  a podpora rodin (prostřednictvím Komunitních center v obcích, Komunitních dětských klubů ve školách a rodinných konferencí) 

Projekt není zaměřen na tyto oblasti:

  • Podpora sociální práce, podpora sdílené a neformální péče a podpora zaměstnanosti osob.   

Mezi hlavní cíle projektu patří: 

  • Založit a provozovat celkem 3 KOMUNITNÍ DĚTSKÉ KLUBY (klíčová aktivita 2) v prostorách 3 škol, které zajistí chybějící kapacity v oblasti péče o děti. Tím dojde k nárůstu pracovního zapojení rodičů na trh práce, a to právě díky možnosti umístit dítě do zařízení, které zajistí péci o něj v čase, kdy jsou rodiče v zaměstnání. Bude tak podpořena soudržnost a funkčnost rodiny jako uskupení, které zásadním způsobem ovlivňuje životní cestu každého jednotlivce.
  • Založit a provozovat celkem 5 KOMUNITNÍCH CENTER (klíčová aktivita 3) na území 5 obcí a tím podpořit a posílit rozvoj komunitního života, vytvořená podpůrná centra budou zaměřená na podporu, pomoc, posílení a rozvoj komunitního života pro konkrétní cílové osoby. Cílem je také posilovat jejich kompetence v oblasti vzájemné spolupráce, aktivizace místních občanů, budování funkčních partnerství a vzájemné spolupráce. Tím dojde k aktivnímu zapojování a participaci členů místních komunit, k posilování a k rozvoji místních zdrojů a k rozšíření okruhu lidí, kteří se mohou společně zapojit do řešení problémů.
  • Upořádat min. 6 RODINNÝCH KONFERENCÍ (klíčová aktivita 4), tedy zavést systémové řešení, které prostřednictvím motivačních seminářů, workshopů, přednášek, besed a navazujících konzultací s experty povede k pravidelné větší informovanosti, možností diskuzí s odborníky a zajištění pomoci potřebným osobám v řešeném území. Tím dojde k podpoře vzdělávání v informační společnosti a k přispění rozvíjení schopnosti dobře se orientovat v rychle měnícím se světe, včetně rozvoje vnitřních zdrojů, které existují v nejbližším okolí každého člověka. -Zajistit efektivní projektové řízení, jehož výstupem bude právě splnění nastavených kvantifikovaných cílů 

 

Mezi hlavní klíčové aktivity projektu patří:

 

1) Provoz Dětských komunitních klubů ve školách  (ZŠ Rajnochovice, ZŠ Slavkov pod Hostýnem, ZŠ Loukov). Komunitní dětský klub doplní chybějící kapacitu stávající školní družiny a zajistí péči o děti v době mimo školní vyučování, kdy jsou rodiče v zaměstnání. 

 Cílem této aktivity je udržet systémové řešení, které zajistí chybějící kapacity v oblasti péče o děti v prostorách třech základních škol z regionu MAS Podhostýnska. Tím dojde k nárůstu pracovního zapojení rodičů na trh práce, a to právě díky možnosti umístit dítě do zařízení, které zajistí péči o něj v čase, kdy jsou rodiče v zaměstnání. Bude tak podpořena soudržnost a funkčnost rodiny jako uskupení, které zásadním způsobem ovlivňuje životní cestu každého jednotlivce.

 2) Provoz Komunitních center v obcích (Rajnochovice, Komárno, Loukov, Vítonice, Slavkov pod Hostýnem). Komunitní centrum bude zařízení sloužící ke konání různých činností a aktivit pro vytvořenou komunitu v obci. Členové komunity si budou sami na základě svých potřeb vytvářet aktivity a následně přispívat k jejich realizaci. Komunitní centrum bude v dané obci podporovat, posilovat a rozvíjet komunitní život všech členů komunity. Bude se jednat o vzájemnou spolupráci, budování funkčních vztahů mezi členy komunity, o otevřenou komunikaci a mobilizaci zdrojů ke svépomoci cílových skupin. V komunitním centru bude probíhat aktivní účast cílové skupiny. Komunitní centrum bude vytvořeno pro pomoc při řešení problémů místní komunity za aktivní účasti všech stran, které se tyto problémy týkají. Komunitní centrum tak bude široce otevřeno všem lidem, kteří žijí v dané obci.

Dění v komunitním centru tak bude vycházet z potřeb a kreativity těchto lidí a bude zahrnovat široké spektrum aktivit (např. aktivity kulturní a multikulturní, výchovné a vzdělávací, environmentální, dobrovolnická činnost apod.) Konkrétní podobu a zaměření aktivit a řešených témat si bude cílová skupina vytvářet dle vlastních potřeb a zájmů s cílem zlepšit sociální situaci nejen jednotlivců, ale především komunity jako celku.

 Jednotlivé komunitní aktivity budou v každé obci zaštítěny Komunitním pracovníkem. Cílovou skupinou je dle potřeb území celá VEŘEJNOST - konkrétně: A) Osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučením ohrožené, B) Osoby se zdravotním postižením, C) Rodiče, děti a mladí dospělí v nepříznivé sociální situaci, E) Osoby do 18 let věku se speciálními vzdělávacími potřebami, F) Osoby ohrožené předlužeností, Osoby ohrožené závislostmi, I) Senioři P)Neformální pečující. 

3) Vzdělávací aktivity - rodinné konference (v Loukově). Projednávána budou různá témata, která vzejdou ze šetření a dále ze setkávání komunit v daných obcích. Bude se jednat např. o témata týkající se výchovy dítěte, péče o seniora/o nemocného, rozvod rodičů, nízký rozpočet apod.