Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > OPZ+

OPZ+

Podpora komunitně vedeného místního rozvoje na území MAS Podhostýnska  (1).jpg

Výstupem projektu je: Podpora osob sociálně vyloučených, či ohrožených sociálním vyloučením, osob sociálně slabších a znevýhodněných, které žijí, či pracují na venkově na území MAS Podhostýnska v přirozeném prostředí 
 

 

Logo EU.jpg

Místní akční skupina Podhostýnska od 1.1.2023 zahájila realizaci tříletého projektu podpořeného z OPZ+ s názvem:

 

 

 Podpora komunitně vedeného místního rozvoje na území MAS Podhostýnska. 

 

Mezi hlavní klíčové aktivity projektu patří:

 

 

1) Provoz Dětských komunitních klubů ve školách  (ZŠ Rajnochovice, ZŠ Slavkov pod Hostýnem, ZŠ Loukov). Komunitní dětský klub doplní chybějící kapacitu stávající školní družiny a zajistí péči o děti v době mimo školní vyučování, kdy jsou rodiče v zaměstnání. 

 

2) Provoz Komunitních center v obcích (Rajnochovice, Komárno, Loukov, Vítonice, Slavkov pod Hostýnem). Komunitní centrum bude zařízení sloužící ke konání různých činností a aktivit pro vytvořenou komunitu v obci. Členové komunity si budou sami na základě svých potřeb vytvářet aktivity a následně přispívat k jejich realizaci.

 

 3) Vzdělávací aktivity - rodinné konference (v Loukově). Projednávána budou různá témata, která vzejdou ze šetření a dále ze setkávání komunit v daných obcích. Bude se jednat např. o témata týkající se výchovy dítěte, péče o seniora/o nemocného, rozvod rodičů, nízký rozpočet apod.

 

 

 

Prezentace projektu: FB stránka projektu: OP Zaměstnanost+ MAS Podhostýnska | Facebook

 

Zpravodaj.docx

OPZ+ obrázek.jpg

 

KOMUNITNÍ  CENTRA

Popis realizace aktivity:

 Cílem této aktivity je prostřednictvím aktivity KOMUNITNÍ CENTRA podpořit a posílit rozvoj komunitního života v obcích,  nastavit takové systémové řešení, které povede

k vytvoření podpůrných center zaměřených na podporu, pomoc, posílení a rozvoj komunitního života v řešeném území pro konkrétní cílové osoby. Cílem je také posilovat jejich kompetence v oblasti vzájemné spolupráce, aktivizace místních občanů, budování funkčních partnerství
a vzájemné spolupráce. Tím dojde k aktivnímu zapojování a participaci členů místních komunit, k posilování a k rozvoji místních zdrojů a k rozšíření okruhu lidí, kteří se mohou  společně zapojit do řešení problémů. Jeho hlavním cílem bude sociální začleňování znevýhodněných skupin lidí, nikoli trávení volného času.

 

Celkem v 5 obcích z regionu MAS Podhostýnska bude  založeno Komunitní centrum, které bude provozováno min. 2 x měsíčně v období 1.1.2023-31.12.2025.

 

Jedná se o obce:

·       Rajnochovice

·       Vítonice

·       Komárno

·       Loukov 

·       Slavkov pod Hostýnem

 

Komunitní centrum bude v dané obci  podporovat, posilovat a rozvíjet komunitní život všech členů komunity. Bude se jednat o vzájemnou spolupráci, budování funkčních vztahů mezi členy komunity, o otevřenou komunikaci a mobilizaci zdrojů ke svépomoci cílových skupin. V komunitním centru bude probíhat aktivní účast cílové skupiny.

Komunitní centrum bude vytvořeno pro pomoc při řešení problémů místní komunity za aktivní účasti všech stran, které se tyto problémy týkají. Komunitní centrum tak bude široce otevřeno všem lidem, kteří žijí v dané obci.

Dění v komunitním centru tak bude vycházet z potřeb a kreativity těchto lidí a bude zahrnovat široké spektrum aktivit (např. aktivity kulturní a multikulturní, výchovné a vzdělávací, environmentální, dobrovolnická činnost apod.)

Komunitní centrum v dané obci bude zařízení sloužící ke konání různých činností a aktivit pro  vytvořenou komunitu s cílem sociálního začleňování, nebo prevenci sociálního vyloučení osob z cílových skupin a vychází z mapování kontextu komunity a potřeb členů komunity

Konkrétní podobu a zaměření aktivit a řešených témat si bude cílová skupina vytvářet dle vlastních potřeb a zájmů s cílem zlepšit sociální situaci nejen jednotlivců, ale především komunity jako celku.

 

Jednotlivé komunitní aktivity budou v každé obci zaštítěny Komunitním pracovníkem.

 

KOMUNITNÍ  DĚTSKÉ KLUBY

Popis realizace aktivity:

 

Cílem této aktivity je udržet systémové řešení, které zajistí chybějící kapacity v oblasti péče o děti v prostorách třech základních škol z regionu MAS Podhostýnska a které může  i nově podpořit  vznik těchto služeb v dalších organizacích v navazujícím projektu. Tím dojde k nárůstu pracovního zapojení rodičů na trh práce, a to právě díky možnosti umístit dítě do zařízení, které zajistí péči o něj v čase, kdy jsou rodiče v zaměstnání. Bude tak podpořena soudržnost a funkčnost rodiny jako uskupení, které zásadním způsobem ovlivňuje životní cestu každého jednotlivce.

 

V prostorách tří základních škol:

·       Základní škola Rajnochovice

·       Základní škola a Mateřská škola Slavkov pod Hostýnem

·       Základní škola a Mateřská škola Loukov

bude v období 1.1.2023-31.12.2025 (mimo školních prázdnin) provozován tzv. Komunitní dětský klub, který doplní chybějící kapacitu stávající školní družiny a zajistí péči o děti
a provozu přizpůsobí  potřebám rodičů s ohledem na jejich zaměstnání. Klub bude provozován pro I a II stupeň.

 

Klub bude provozován v časných ranních hodinách, před zahájením vyučování, paralelně v době provozu ŠD a  také až do pozdního odpoledne, konkrétně:

·       Základní škola Rajnochovice - Provozní doba klubu bude 5,5 hodin denně, od 12:30 – 15:30, od 15:30 – 18:00 hod.

·       Základní škola a Mateřská škola Slavkov pod Hostýnem - Provozní doba klubu bude 3 hodiny denně, od 12:30 - 15:30 hod.

·       Základní škola a Mateřská škola Loukov - Provozní doba klubu bude 1,15 hodin denně  od 15:30 – 16:40 hod.

 

O děti se bude v klubu starat Pečovatel. Činnost klubu nebude vzdělávání – Pečovatelé budou dětem plánovat činnost a navrhovat program. Bude se jednat o výtvarné aktivity, taneční  aktivity, zpívání, pohybové aktivity, tvořivé dílny a případně i animační aktivity.

 

Vazba na jiné aktivity: Komunitní centra, Rodinné konference.

 

Komunitní kluby bude provozovat  žadatel projektu - Místní akční skupina Podhostýnska, z.s. v prostorách těchto  základních škol, kdy se každá z těchto škol se stane partnerem BEZ finančního příspěvku. Tito partneři se budou podílet na realizaci aktivity projektu např. formou poskytnutí prostor, konzultací, odborné garance pro práci s cílovou skupinou apod., ale na své výdaje spojené s realizací projektu neobdrží žádný finanční příspěvek.

 

Cílovou skupinou jsou osoby pečující o malé děti - konkrétně rodiče pečující o malé děti (od 3 let) a rodiče dětí navštěvujících I a II stupen základních škol. Jedná se o rodiče, kteří jsou zaměstnaní, vykonávají podnikatelskou činnost, aktivně si zaměstnání  hledají, jsou zapojeni do procesu rekvalifikace či vzdělávání a také o rodiče, kteří   se připravují na návrat na trh práce z rodičovské /mateřské dovolené.

 

RODINNÉ KONFERENCE

Popis realizace aktivity:

 

Cílem této aktivity je prostřednictvím aktivity RODINNÉ KONFERENCE zavést systémové řešení, které prostřednictvím motivačních seminářů, workshopů, přednášek besed
a případně následných individuálních konzultací s odborníky povede k  pravidelné větší informovanosti, možností diskuzí s odborníky a zajištění pomoci potřebným osobám v řešeném území.  Tím dojde k podpoře zdělávání v informační společnosti a k přispění rozvíjení schopnosti dobře se orientovat v rychle měnícím se světe, včetně rozvoje vnitřních zdrojů, které existují v nejbližším okolí každého člověka.

 

Bude se jednat o  sekundární podporu (doplňkovou činnost k přímé práci s CS), a to prostřednictvím vzdělávacích a osvětových aktivit směřovaných k cílovým skupinám a k laické i k odborné veřejnosti. Realizací aktivity dojde k rozvinutí vnitřních  zdrojů,  které existují v nejbližším okolí každého člověka a k rozšíření okruhu lidí, kteří se mohou zapojit do rešení problému.

 

Rodinné konference budou  pravidelné a dlouhodobé a budou na nich projednávána  různá  témata, která vzejdou ze šetření  a dále z diskuzí – z výstupů setkávání komunit v daných obcích. Bude se například jednat o témata týkající se výchovy dítěte, péče o seniora/o nemocného, rozvod rodičů, nízký rozpočet rodiny, bytová krize atd. Témata budou reflektovat problémy, které cílové skupiny spojují.

 

Rodinné konference se uskuteční celkem min. 6x/projekt, v období 1.1.2023-31.12.2025 v prostorách Kulturního domu v Loukově.  Jedná se  o místo, ve kterém byly akce podobného typu realizované v rámci jiného projektu, je to tedy známé místo pro cílové osoby ve vhodném prostředím, které je také pro cílové skupiny dobře dostupné.   

 

Vazba na jiné aktivity: Komunitní dětské kluby, Komunitní centra

 

Tyto konference budou zaštítěny Komunitními pracovníky  a odbornost zajistí Expert/ specialista /odborný pracovník/ konzultant. Na tyto konference mohou v případě konkrétní definované potřeby navazovat konzultační individuální práce s cílovou osobou (konzultace, poradenství).

 

Realizace aktivity reaguje na identifikovaný problém s nedostatečnou informovaností cílových osob a nedostatečnou motivací pro řešení jejich specifických problémů v komunitě, ve které žijí.  Realizace pomůže dostatečně podporovat, posilovat a rozvíjet vnitřní zdroje všech členů komunit a dodá cílovým skupinám  potřebnou sebedůvěru pro překonání obtíží. 

 

Rodinné konference bude organizovat  Místní akční skupina Podhostýnska, z.s.,  neboť se jedná o navázání na  tradici dlouhodobých a pravidelných akcí, které nejsou komerční.   

 

Cílovou skupinou je VEŘEJNOST, do které patří osoby sociálně vyloučené nebo sociálním vyloučením ohrožené, osoby sociálně slabší a znevýhodněné, které žijí v prostředí venkova.

Konkrétně:

A) Osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučením ohrožené,

B) Osoby se zdravotním postižením,

C) Rodiče, děti a mladí dospělí v nepříznivé sociální situaci,

E) Osoby do 18 let věku se speciálními vzdělávacími potřebami,

F) Osoby ohrožené předlužeností, Osoby ohrožené závislostmi,

I) Senioři

P)Neformální pečující.

 

Dále jsou cílovou skupinou  i OSOBY PEČUJÍCÍ O MALÉ DĚTI

Konkrétně rodiče pečující o malé děti (od 3 let) a rodiče dětí navštěvujících I a II stupeň základních škol. Jedná se o rodiče, kteří jsou zaměstnaní, vykonávají podnikatelskou činnost, aktivně si zaměstnání  hledají, jsou zapojeni do procesu rekvalifikace či vzdělávání a také o rodiče, kteří   se připravují na návrat na trh práce z rodičovské /mateřské dovolené.

 

Jedná se tak o cílové skupiny, které jsou součástí aktivit Komunitní dětské kluby a Komunitní centra.

 

Rodinných konferencí se však může v průběhu realizace projektu účastnit i osoby z neuvedených cílových skupin (např. oběti násilí), pokud budou splňovat podmínku osob sociálně vyloučených, nebo sociálním vyloučením ohrožených, osob sociálně slabších
a znevýhodněných, kteří žijí v prostředí venkova a stanou se tak součástí Komunity.

 

 Prezentace projektu: FB stránka projektu: OP Zaměstnanost+ MAS Podhostýnska | Facebook

 

 

 

Slovo předsedy MAS Podhostýnska, z.s. pana Ing.Antonína Zlámala k projektu OPZ+ a jeho spuštění: "Projekty v roce 2023 opět nastartovány!"

 

Místní akční skupina Podhostýnska od 1.1.2023 začala realizovat očekávaný projekt s názvem Podpora komunitně vedeného místního rozvoje na území Místní akční skupiny Podhostýnska, který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt si klade za cíl podpořit začlenění osob sociálně vyloučených nebo ohrožených sociálním vyloučením do většinové společnosti, jež žijí nebo působí na území regionu MAS. Jedná se zejména o osoby se zdravotním postižením, osoby obtížně uplatnitelné na trhu práce a osoby ohrožené závislostmi. Realizace stanovených aktivit přispěje ke zlepšení jejich životní situace a kvality života.

Smyslem našeho konkrétního projektu v letech 2023-2025 je podpoření provozu dětských klubů, podpora lokálních akcí a aktivit, které dotvářejí naši soudržnost a realizování další série přednášek v Loukově na Obecním úřadě. Operační program Zaměstnanost+ v novém programovém období pamatuje  na  podporu osob sociálně vyloučených, osob sociálně slabších či znevýhodněných, kteří žijí na venkově na území MAS Podhostýnska.

Projekt bude realizován od 1.1.2023 do 31.12.2025 a má několik realizačních rovin.  

Mezi hlavní klíčové aktivity projektu patří:

1) Provoz Dětských komunitních klubů ve školách   ( ZŠ a MŠ Loukov u Kroměříže, ZŠ Rajnochovice, ZŠ a MŠ Slavkov pod Hostýnem). Komunitní dětský klub doplní chybějící kapacitu stávající školní družiny a zajistí péči o děti v době mimo školní vyučování, kdy jsou rodiče v zaměstnání. 

2) Provoz Komunitních center v obcích (Rajnochovice, Komárno, Loukov, Vítonice, Slavkov pod Hostýnem). Komunitní centrum bude zařízení sloužící ke konání různých činností a aktivit pro vytvořenou komunitu v obci. Členové komunity si budou sami na základě svých potřeb vytvářet aktivity a následně přispívat k jejich realizaci.

3) Vzdělávací aktivity - rodinné konference v Loukově. Projednávána budou různá témata. Bude se jednat např. o témata týkající se výchovy dítěte, péče o seniora/o nemocného, problematika závislostí, nízký rozpočet apod. Lektoři: PaedDr. Mgr. Věra  Facová a MUDr. PhDr. Miroslav Orel, Ph.D. připravili v roce 2023 pro své posluchače seriál přednášek na téma: DUŠEVNÍ ZDRAVÍ A NEMOC V KONTEXTU RODINY, OSOBNÍHO A PROFESNÍHO ŽIVOTA. Vzdělávací semináře se budou konat v sále Obecního úřadu v Loukově v termínech: 20.dubna 2023, 21. září 2023 a 14. prosince 2023. První seminář z této série na téma: PROBLEMATIKA ŠKODLIVÉHO UŽÍVÁNÍ A ZÁVISLOSTI, se konal 9.2.2023. Přednášky jsou vždy zdarma a na konci každý posluchač obdrží osvědčení o účasti.

Máme radost ze skutečnosti, že projekt: „Podpora komunitně vedeného místního rozvoje na území MAS Podhostýnska“ s registračním číslem: CZ.03.02.01/00/22_008/0000029 pomůže našim občanům z regionu se vzdělávat, komunitně se družit a skloubit pracovní i rodinný život.

Budeme se snažit  cíle projektu naplňovat a různými projekty občanům poskytovat lepší kvalitu života v naší obci i regionu.

 

Více o tomto projektu můžete zjistit na https://www.mas-podhostynska.cz/; Prezentace projektu: FB stránka projektu: OP Zaměstnanost+ MAS Podhostýnska | Facebook nebo o projektech podpořených Evropskou unií na www.mapaprojektu.cz.

 

Ing. Antonín Zlámal

Předseda MAS Podhostýnska,z.s.

 

20.jpg45.jpg

 

 0003.jpg0001.jpg

0004.jpg

29.jpg44.jpg

ZPRÁVA  O  PROVOZU  KOMUNITNÍCH  CENTER

 

V měsíci lednu 2023 se začaly pokládat „stavební kameny“ komunitních center, které pod křídly níže uvedeného projektu začaly otevírat dveře svým frekventantům. Projekt s názvem :

“Podpora komunitně vedeného místního rozvoje na území MAS Podhostýnska, CZ.03.02.01/00/22_008/0000029“  započal svoji činnost od 1.ledna 2023. Tento projekt je realizovaný a financovaný s podporou ESF, Operačního programu Zaměstnanost plus a státního rozpočtu.

Komunitní centrum je vytvořeno pro pomoc při řešení problémů místní komunity za aktivní účasti všech stran, které se tyto problémy týkají. Komunitní centrum je široce otevřeno všem lidem, kteří žijí v dané obci. Projekt vznikl na základě poptávky, která v zapojených obcích (Rajnochovice, Komárno, Slavkov pod Hostýnem, Loukov a Vítonice) byla na základě zrealizovaného průzkumu, jež proběhl v roce 2022. Všechny výše zapojené obce vyslovily jednoznačnou potřebu vytvoření platformy komunitních center, kde občané najdou vzájemnou pospolitost, začleňování, informace a tolik potřebné sdílení. 

Dění v komunitním centru vychází z potřeb a kreativity těchto lidí a zahrnuje široké spektrum aktivit (např. aktivity kulturní a multikulturní, výchovné a vzdělávací, environmentální, dobrovolnická činnost apod.) V měsíci lednu 2023 se v Rajnochovicích , Loukově , Slavkově pod Hostýnem a Vítonicích realizovaly  přípravné práce na rozjezd plánovaného formátu, tzv.: “Komunitního centra“. Probíhalo mapování cílových skupin a jejich potřeb. Nastalo oslovení případných členů komunity a pozvání na první setkání v únoru 2023.

První seriál akcí se začal odvíjet v Komárně, kde provoz Komunitního centra proběhl poprvé dne 14. ledna 2023, v době od 13:00 – 17:00 hodin. Na první schůzce se sešlo celkem 8 osob z různých cílových skupin, převážně pak široké veřejnosti. Řešenou problematikou bylo poukázání na potřeby a problémy různých cílových skupin v sídle. Komunitní pracovník , pan Jaromír Gadas, seznámil všechny přítomné s principem fungování nově vzniklého komunitního centra a předal přítomným informace o dalším fungování komunitního centra. Cílem schůzky bylo, aby si přítomní osvojili principy fungování centra, jakožto místa, kde se mohou scházet různé cílové skupiny za účelem řešení problémů, nebo vyslovení svých potřeb. Výstupem z úvodního sezení je zvýšení informovanosti návštěvníků o možnostech zapojení se do různých společenských, kulturních, environmentálních, výchovných, vzdělávacích a dobrovolných činností. Komunitní centra také slouží jako centra informovanosti a mohou pomoci radou, tipem, řešením i sdílením. Komunitní centra provozuje žadatel projektu Místní akční skupina Podhostýnska, z.s., která například v měsíci lednu mohla pomoci občanům s nabídkou Nová zelená úsporám light“.

Komunitní centra měla rovněž informace o plánovaných populárních rodinných konferencích a efektně začalo fungovat předávání informací o plánovaných akcích. Na www stránkách Místní akční skupiny Podhostýnska,z.s. byla založena speciální záložka pro daný projekt : Místní akční skupina Podhostýnska, z. s. (mas-podhostynska.cz) a pro uživatele sociálních sítí je možné čerpat od ledna 2023 novinky  také na platformě FB s názvem OP Zaměstnanost+ MAS Podhostýnska:

https://www.facebook.com/profile.php?id=100089785546398&__cft__[0]=AZWWPW_n6Hw2oJxcnp7bnPYErpRGyZlYlFqWmMU2vKWHqiCUIOA5ODzQ7--3eqx03IhQ-mPAV5s-cVOFcV2_cISOnRKbmiICkdkdrTBuxZfaX0UukOLwjjvAj7WAYB9yygz07_buHyU64S84XunnZ-B5HY4dQ5e-O7dhfGOJue4etDLGGsRPg99qqjYWM1e-ymY&__tn__=-UC%2CP-R

 

V rámci sítˇování, které je pro tento projekt  důležité jsme pyšní  na funkční FB stránku s názvem Komunitní dětský klub Rajnochovice:

 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100063696270907&__cft__[0]=AZVUaKDPSGkIMUp6wsO_d24jnlEw2UhumvQOoVq9lSEOULVblH71yFOAFNkr5YMzgWrP6vtKjxooLXR0UYbsHX8vxC-YECeyXMj-9O4AJY8-UlaE1KvTV5ek0Q8faysSyLO0nnQeZmm-zsnmc3k_BcvFSIdzxxCH7PqimdSgtyjmu2ggEgQ34aNx7Yp9UZzOSq0&__tn__=-UC%2CP-R

 

Oporou pro celý projekt je rovněž FB stránka s názvem Místní akční plán na území ORP Bystřice pod Hostýnem III  :

 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100039129851724&__tn__=-UC

 Zpravodaj.docx

Podporujeme Vaši budoucnost.jpg