Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Projekty MAS > Místní akční plán > Aktuality MAP > MAP pokračuje ve své realizaci

MAP pokračuje ve své realizaciProjekt „Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území ORP pokračuje ve své realizaci  

 MAP pokračuje ve své realizaci.docx

V období měsíců duben – září 2023  proběhla  další tři  jednání pracovních skupin pro financování, pro rozvoj čtenářské  a matematické a gramotnosti a pro rovné příležitosti.

Před květnovým jednáním proběhlo v dubnu dotazníkové šetření potřeb škol a na základě výstupů z tohoto šetření projednali členové PS a realizačního týmu aktualizaci Analytické části MAP,   aktualizaci  priorit ve Strategickém rámci MAP do 2025 a jejich cílů  a aktualizaci Akčního ročního plánu na rok 2023. Současně proběhlo pravidelné půlroční šetření investičních potřeb škol a byla tak aktualizovaná předmětná tabulka investičních záměrů.  Tyto dokumenty  schválil na svém jednání Řídící výbor MAP dne 31.5.2023.

Následovalo další červnové jednání pracovních skupin, na kterém  členové PS projednali  vytvoření návrhu plánu akcí pro rozpracování priorit – tedy návrhy pro zapracování aktivit spolupráce a projednání aktivit škol a aktivit spolupráce k jednotlivým cílům SR  a  následné zpracování Akčních plánů na rok 2024 a na rok  2025. Dále členové PS projednali průběžné výstupy Evaluace projektu

V tomto období zahájil také realizační  tým přípravu žádosti o dotaci na navazující projekt MAP IV a dne 14.7.2023 schválil Řídící výbor na svém dalším jednání pro tento projekt žadatele 
a vymezené území podpory.

Další jednání pracovních skupin proběhlo v srpnu a tomto jednání členové PS projednali  Akční plány na roky  2024  a  2025.  Tyto akční plány schválil následně na svém jednání Řídící výbor MAP dne 22.9.2023 a staly se tak jednou z hlavních příloh žádosti o dotaci na MAP IV. Na přípravě žádosti o dotaci MAP, která bude předložena do konce září, se podílí realizační tým ve spolupráci se školami a zapojenými partnery pro realizaci.

Jako v předešlých obdobích obdrželi každý měsíc ředitelé škol a starostové obcí tzv. Dotační listy, které obsahují aktuální dotační možnosti a příležitosti a nabídku poradenství.

Projekt MAP bude ukončen dne 30.11.2023 a od 1.12.2023 na něj bude navazovat projekt MAP IV.  Projekt MAP IV bude nadále zajištovat aktualizaci strategických dokumentů MAP, setkání aktérů v území, spolupráci s jinými projekty, jednání ŘV MAP, ale nově budou realizovány  tolik očekávané aktivity spolupráce škol v území s jinými subjekty.

 

Jedná  se o tyto aktivity a programy:

1)   Spolupráce škol a neformálních organizací s knihovnami

o   Obecní knihovna Rajnochovice

o   Obecní knihovna Loukov

o   Městská knihovna Bystřice pod Hostýnem

2) Spolupráce škol se Základní Uměleckou Bystřice pod Hostýnem  

o   Dílny

3) Spolupráce škol s odborníky, NNO a s dalšími organizacemi neformálního vzdělávání – spolupráce škol s Malou technikou   

o   Projektové dny MTU

o   DIGI bez DIGI, workshopy

4)   Exkurze pro rozvoj čtenářské gramotnosti,  digitálního  a polytechnického vzdělávání

o   Exkurze pro rozvoj ČG

o   Exkurze pro rozvoj polytechnického vzdělávání

 

5)  Inspirativní výjezdy pedagogů škol za přenosem zkušeností

 

6) Kabinetek ředitelů  a zástupců škol - spolupráce aktérů ve vzdělávání prostřednictvím výměny zkušeností a nového poznání

 

7) Společné vzdělávání s využitím moderních didaktických forem

 

8) Spolupráce škol s nízkoprahovým zařízením pro děti mládež 

 

9)  Spolupráce škol s neformálními organizacemi pro rozvoj polytechnického vzdělávání

o   Exkurze archeologie

o   Exkurze experimentální archeologie

o   Exkurze orientované na staré řemeslné techniky

o   Přednášky o „fenoménu“ Nový Šaumburk

o   Besedy o hradu

 

„Projekt „Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území ORP Bystřice pod Hostýnem III“ je realizovaný a financovaný s podporou ESF, Operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání, státního rozpočtu a má reg. číslo  CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0022952.

 

 

Ing. Naděžda Klvaňová

Hlavní manažerka projektu  

V Bystřici pod Hostýnem dne 23.9.2023

 MAP pokračuje ve své realizaci.docx