Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Projekty MAS > Místní akční plán > Aktuality MAP > Projekt OPZ+

Projekt OPZ+Místní akční skupina Podhostýnska od 1.1.2023 zahájila realizaci tříletého projektu podpořeného z OPZ+ s názvem:

 

 

 Podpora komunitně vedeného místního rozvoje na území MAS Podhostýnska. 

 

 

 Prezentace projektu: FB stránka projektu: OP Zaměstnanost+ MAS Podhostýnska | Facebook

 

 

 

Mezi hlavní klíčové aktivity projektu patří:

 

 

 

1) Provoz Dětských komunitních klubů ve školách  (ZŠ Rajnochovice, ZŠ Slavkov pod Hostýnem, ZŠ Loukov). Komunitní dětský klub doplní chybějící kapacitu stávající školní družiny a zajistí péči o děti v době mimo školní vyučování, kdy jsou rodiče v zaměstnání. 

 

2) Provoz Komunitních center v obcích (Rajnochovice, Komárno, Loukov, Vítonice, Slavkov pod Hostýnem). Komunitní centrum bude zařízení sloužící ke konání různých činností a aktivit pro vytvořenou komunitu v obci. Členové komunity si budou sami na základě svých potřeb vytvářet aktivity a následně přispívat k jejich realizaci.

 

 3) Vzdělávací aktivity - rodinné konference (v Loukově). Projednávána budou různá témata, která vzejdou ze šetření a dále ze setkávání komunit v daných obcích. Bude se jednat např. o témata týkající se výchovy dítěte, péče o seniora/o nemocného, rozvod rodičů, nízký rozpočet apod.

 

 

KOMUNITNÍ  CENTRA

 Cílem této aktivity je prostřednictvím aktivity KOMUNITNÍ CENTRA podpořit a posílit rozvoj komunitního života v obcích,  nastavit takové systémové řešení, které povede

k vytvoření podpůrných center zaměřených na podporu, pomoc, posílení a rozvoj komunitního života v řešeném území pro konkrétní cílové osoby. Cílem je také posilovat jejich kompetence v oblasti vzájemné spolupráce, aktivizace místních občanů, budování funkčních partnerství
a vzájemné spolupráce. Tím dojde k aktivnímu zapojování a participaci členů místních komunit, k posilování a k rozvoji místních zdrojů a k rozšíření okruhu lidí, kteří se mohou  společně zapojit do řešení problémů. Jeho hlavním cílem bude sociální začleňování znevýhodněných skupin lidí, nikoli trávení volného času.

 

Celkem v 5 obcích z regionu MAS Podhostýnska bude  založeno Komunitní centrum, které bude provozováno min. 2 x měsíčně v období 1.1.2023-31.12.2025.

 

Jedná se o obce:

·       Rajnochovice

·       Vítonice

·       Komárno

·       Loukov 

·       Slavkov pod Hostýnem

KOMUNITNÍ  DĚTSKÉ KLUBY

 

Cílem této aktivity je udržet systémové řešení, které zajistí chybějící kapacity v oblasti péče o děti v prostorách třech základních škol z regionu MAS Podhostýnska a které může  i nově podpořit  vznik těchto služeb v dalších organizacích v navazujícím projektu. Tím dojde k nárůstu pracovního zapojení rodičů na trh práce, a to právě díky možnosti umístit dítě do zařízení, které zajistí péči o něj v čase, kdy jsou rodiče v zaměstnání. Bude tak podpořena soudržnost a funkčnost rodiny jako uskupení, které zásadním způsobem ovlivňuje životní cestu každého jednotlivce.

 

V prostorách tří základních škol:

·       Základní škola Rajnochovice

·       Základní škola a Mateřská škola Slavkov pod Hostýnem

·       Základní škola a Mateřská škola Loukov


RODINNÉ KONFERENCE

 

Cílem této aktivity je prostřednictvím aktivity RODINNÉ KONFERENCE zavést systémové řešení, které prostřednictvím motivačních seminářů, workshopů, přednášek besed
a případně následných individuálních konzultací s odborníky povede k  pravidelné větší informovanosti, možností diskuzí s odborníky a zajištění pomoci potřebným osobám v řešeném území.  Tím dojde k podpoře zdělávání v informační společnosti a k přispění rozvíjení schopnosti dobře se orientovat v rychle měnícím se světe, včetně rozvoje vnitřních zdrojů, které existují v nejbližším okolí každého člověka.

 

Rodinné konference bude organizovat  Místní akční skupina Podhostýnska, z.s.,  neboť se jedná o navázání na  tradici dlouhodobých a pravidelných akcí, které nejsou komerční.   

 

Cílovou skupinou je VEŘEJNOST, do které patří osoby sociálně vyloučené nebo sociálním vyloučením ohrožené, osoby sociálně slabší a znevýhodněné, které žijí v prostředí venkova.

Konkrétně:

A) Osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučením ohrožené,

B) Osoby se zdravotním postižením,

C) Rodiče, děti a mladí dospělí v nepříznivé sociální situaci,

E) Osoby do 18 let věku se speciálními vzdělávacími potřebami,

F) Osoby ohrožené předlužeností, Osoby ohrožené závislostmi,

I) Senioři

P)Neformální pečující.

 

 Projekt: Podpora komunitně vedeného místního rozvoje na území MAS Podhostýnska, CZ.03.02.01/00/22_008/0000029. Tento projekt je realizovaný a financovaný
s podporou ESF, Operačního programu Zaměstnanost plus

 

Prezentace projektu: FB stránka projektu: OP Zaměstnanost+ MAS Podhostýnska | Facebook