Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Projekty MAS > Místní akční plán > Aktuality MAP > Program CERV

Program CERVVyzvy-CERV-2023-24---final.pdf

Aktuální přehled výzev programu CERV

V rámci programu Občané, rovnost, práva a hodnoty (CERV), který podporuje otevřenou, demokratickou a inkluzivní Evropu, byla vyhlášena řada výzev k předkládání návrhů na rok 2024.

Program CERV je novým programem Evropské unie (EU), který byl zahájen v roce 2021. Program je definován nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/692 ze dne 28. dubna 2021, a spojuje program Evropa pro občany, program Práva, rovnost, občanství (REC) z období 2014-2020 a program Daphne.

Cílem programu CERV je

 • Chránit a prosazovat práva a hodnoty zakotvené ve Smlouvách EU (primárním evropském právu), v Listině základních práv EU a platných mezinárodních úmluvách o lidských právech.
 • Podporovat organizace občanské společnosti a jiné zúčastněné subjekty, které působí na místní, regionální, celostátní a nadnárodní úrovni.
 • Rozvíjet občanskou a demokratickou angažovanost za účelem zachování a dalšího rozvoje otevřené, demokratické, spravedlivé a inkluzivní společnosti, jež je založena na zásadách právního státu.

Program CERV se zaměřuje na čtyři hlavní oblasti:

 1. Hodnoty Unie
  • Specifický cíl:  Podpora ochrany a prosazování hodnot EU v souladu s článkem 2 Smlouvy o EU ze strany organizací občanské společnosti vedoucí k dodržování zásad právního státu, k budování demokratičtější Unie, demokratickému dialogu, transparentnosti a řádné veřejné správě.
 2. Rovnost, práva a genderová rovnost
  • Specifický cíl:  Prosazování práva, zákaz diskriminace a podpora rovnosti včetně genderové rovnosti a pokračování v uplatňování hlediska genderové rovnosti a zákazu diskriminace, jako je násilí na ženách a dětech, ochrana práv dětí a osob se zdravotním postižením.
 3. Občanská angažovanost a účast občanů
  • Specifický cíl:  Podpora občanské a demokratické angažovanosti a účasti občanů na demokratickém životě Unie a výměny mezi občany různých členských států, zvyšování povědomí o jejich společné evropské historii a kultuře.
 4. Daphne
  • Specifický cíl:   Prevence a boj proti genderově podmíněnému násilí a domácímu násilí včetně násilí na dětech.

Metody podpory programu CERV

-  granty na akce neinvestičního charakteru: podpora národních a nadnárodních projektů;

-  provozní granty: podpora evropských sítí aktivních v oblastech pokrytých programem;

-  veřejné zakázky/kaskádové granty: tendry na služby např. EU studie, EU konference, EU  kampaně.

 

Kontakty a další zdroje informací:

Národní kontaktní místo pro program CERV

Odbor věcných politik EU
Úřad vlády České republiky
Vladislavova 4
110 00 Praha 1

e-mail:    CERV@vlada.cz

telefon:  +420 720 065 620

Webový portál pro bližší informace:  Citizens, Equality, Rights and Values Programme - European Commission (europa.eu)

Přehled zveřejněných výzev k předkládání návrhů na rok 2024 včetně termínů informačních schůzek naleznete v příloze : Vyzvy-CERV-2023-24---final.pdf