Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Projekty MAS > Místní akční plán > Aktuality MAP > MAS od prosince 2023 zahájila navazující projekt MAP IV

MAS od prosince 2023 zahájila navazující projekt MAP IV 

Projekt MAP nekončí a v navazujícím projektu nabízí pro zapojené školy celou řadu aktivit spolupráce

 

EU+MŠMT Barevné CMYK.jpg

BpH-MAP III_PS_2023-22-11 - kopie.ppsx

Projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území ORP Bystřice pod Hostýnem III byl zahájen 1.7.2022  a ukončen bude 30.11.2023.  Realizace projektu byla zaměřena na postupnou aktualizaci 
a tvorbu plánovacích dokumentů, kterou zajistila činnost realizačního týmu a pracovních skupin (PS). Zpracované dokumenty byly  následně předkládány k projednání a ke schválení Řídícímu výboru MAP (ŘV).  Celkem  se tak  za  17 měsíců uskutečnilo 6 jednání PS a 6 jednání ŘV MAP.  Pracovní skupina pro financování (PS pro FIN) se zaměřila na  zpracování tzv. Dotačních listů, které každý měsíc obdrží ředitelé škol a starostové obcí do svých schránek. Součástí činnost PS pro FIN byla je i nabídla dotačního managementu. Další pracovní skupiny se zabývaly rozvojem čtenářské a matematické gramotnosti
a nastavení rovných příležitostí. V území probíhal také pravidelný sběr investičních potřeb škol a také komunikace se školami pro zjištění informací vedoucích k definování hlavních problémů, potřeb
a návrhů jejich řešení.

MAP III neumožňoval realizaci tzv. Aktivit spolupráce, přesto se podařilo  v území udržet  činnost realizačního týmu, pracovních skupin a Řídícího výboru MAP tak, aby mohlo od prosince 2023 dojít k navázání na realizaci projektu MAP IV.  Díky realizovaným šetřením se také podařilo udržet nastavenou  komunikaci  a dobrou spolupráci se školami  a se zřizovateli   a také navázat spolupráci s dalšími subjekty pro zajištění aktivit spolupráce. MAP III byl produktivní i v tom, že proběhla příprava Žádosti o dotaci na MAP IV.  Tomuto předcházelo podrobné zpracování Akčních plánu na roky 2024 a 2025 a komunikace se zapojenými subjekty. Realizační tým dále spolupracoval a do území přenášel informace především v rámci spolupráce s Národním pedagogickým institutem Zlínského kraje.

Hmatatelným vstupem MAP III je  aktualizovaná dokumentace MAP ve všech jeho částech.  Hlavní části dokumentu tvoří Analytická část, Strategický rámec MAP  do roku 2025,  Akční plány na roky 2023, 2024 a 2025 a Evaluační zpráva. Řídícímu výboru MAP budou dokumenty předloženy ke schválení dne 30.11.2023. 

Navazující projekt  MAP IV bude zahájen v prosinci 2023 a  jeho realizace potrvá do konce roku 2025. Do projektu se zapojí 100% škol z území, tedy 23 škol dle IZO.  Inovativnost bude spočívat především v tom, že podstatou realizace aktivit spolupráce bude podpora pedagogů v zavádění inovativních metod do výuky.  Projektem bude i nadále zajištěna aktualizace plánovacích dokumentu, spolupráce se školami a s dalšími aktéry ve vzdělávání a participace na projektech NPI ZK.  Stejně jako v projektu MAP II však bude možné realizovat celou řadu aktivit  spolupráce,  které vychází z Akčních plánů 2024 a 2025.

Bude se jednat o tyto aktivity a jejich podaktivity:

Aktivity spolupráce

´  1)   Spolupráce škol a neformálních organizací s knihovnami

 • Obecní knihovna Rajnochovice 
  • Loutkové divadlo
  • Tvoření pro maminky s dětmi  a následné deskohraní
  • Beseda se spisovatelem - autorské čtení
 • Obecní knihovna Loukov
  • Loutkové divadlo
  • Tvořivá dílnička
  • Beseda se spisovatelem - autorské čtení
 • Městská knihovna Bystřice pod Hostýnem 
  • Beseda se spisovatelem
  • Pasování na čtenářské učně
 • 2) Spolupráce škol se Základní Uměleckou Bystřice pod Hostýnem
  • workshop „ Jaro na statku“
  • workshop „Podzim přichází“
  • Workshop „Vánoce“
  • workshop „poznání hudebních nástrojů“ zakončený koncertem
 • 3) Spolupráce škol s Malou technikou 
  • Projektové dny MTU –  lekce pro rozvoj technického a logického myšlení -  min. 10 lekcí za projekt 
  • DIGI bez DIGI, workshopy  - vzdělávací program – min. 5 programů + min.5 workshopů pro pedagogy
 •  4) Exkurze pro rozvoj čtenářské gramotnosti,  digitálního  a polytechnického vzdělávání
  • Exkurze pro rozvoj ČG -min. 2x za projekt
  • Exkurze pro rozvoj polytechnického vzdělávání - min. 2x za projekt
 •  5)  Inspirativní výjezdy pedagogů škol za přenosem zkušeností
  • Jednodenní výlety -  min. 2 x za projekt
 • 6) Kabinetek ředitelů  a zástupců škol - spolupráce aktérů ve vzdělávání prostřednictvím výměny zkušeností a nového poznání
  • Platforma pro sdílení a předávání informací  - min. 6 x za projekt
 • 7) Vzdělávací aktivity – min. 6x za projekt
  • Pedagogický leadership
  • Pedagogická diagnostika
  • Spolupráce s rodiči a zákonnými zástupci  dětí a žáků
  • Wellbeing a psychohygiena
 • 8) Spolupráce škol s organizací KAJUTA - SOS dětské vesničky, z.s.
  • Programy – projektové dny – min. 8x za projekt
 • 9)Spolupráce škol se Spolkem hradu Nový Šaumburk
  • Exkurze archeologie (4x za projekt), Exkurze experimentální archeologie (4x za projekt), Exkurze orientované na staré řemeslné techniky, (4x za projekt), Přednášky o „fenoménu“ Nový Šaumburk (4x za projekt),  Besedy o hradu (2 x za projekt)
 • 10. Spolupráce škol a NNO prostřednictvím realizace příměstských táborů
  • ZŠ Slavkov, ZŠ Rajnochovice, ZŠ Loukov – min. 9 turnusů

Projekt „Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území ORP Bystřice pod Hostýnem  IV“ je realizovaný a financovaným s podporou ESF, Operačního programu Jan Amos Komenský, státního rozpočtu reg. číslo: CZ.02.02.XX/00/23_017/0008304