Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Projekty MAS > Místní akční plán > Aktuality MAP > Bilancujeme první rok realizace projektu MAP II...

Bilancujeme první rok realizace projektu MAP II... 

Rok první je za námi  a my bilancujeme projekt MAP II, který je evoluční v myšlenkách a revoluční v implementaci

 „Místní akční plán rozvoje vzdělávání II. na území ORP Bystřice pod Hostýnem“  navázal přirozeně na podhoubí, které vybudoval projekt MAP a zaplnil velmi efektivně mezeru na trhu v místním edukačním systému. Nabídl aktivity spolupráce, další vzdělávání pedagogů a žádané atraktivní aktivity. Podal také školám pomocnou ruku v otázce strategického plánování a dotačního poradenství. Projekt nejprve vyslechl požadavky a přání zástupců škol, kdy formou dotazníkového šetření provedl analýzu potřeb v regionu a po-té se pokusil „na tyto bolesti najít lék“ formou konkrétních akcí a aktivit.

V rámci projektu MAP II se utvořil funkční a efektivní tým, jehož posláním je progres a plnění cílů projektu v oblasti školství. “Zázrakem“ našeho projektu je ona skupina expertů, starající se o celou řadu aktivit a poskytující servis školám, především v administrativně-projektové činnosti. Za mnohé lze uvést například přípravu na Šablony II a aktualizaci informací pomocí kontaktní osoby z NIDV. Dalším pilířem činnosti je dotační poradenství, které společně s Místní akční skupinou Podhostýnska, z.s. (dále jen MAS Podhostýnska) vydává tzv.“ Dotační listy“ a radí potencionálním žadatelům. Vlajkovou lodí projektu však stále zůstávají aktivity spolupráce, v rámci kterých se například uvedla v život platforma „Malá technická univerzita“, či projekt „Příběhy našich sousedů“ s Post Bellum. Velký ohlas zaznamenaly i zájezdy dětí do divadel, na výstavy, do přírodovědných parků a do polytechnických IQ landií. Dospělí zase přijímají s povděkem vzdělávací aktivity od renomovaných lektorů. Zde jsme nasadili latˇku extrémně vysoko a sáhli po jménech, které jsou garancí kvality a velké účasti. V začátcích projektu jsme samozřejmě naráželi na prvotní nedůvěru a na vlažné přijetí u některých subjektů. To jsme posléze odbourali publicitou. Zjistili jsme, že pokud o naší práci, která byla tak vyčerpávající a úspěšná nebude nikdo vědět, nelze se dobrat jistého renomé. Začali jsme tedy psát články do novin, do místních Zpravodajů a založili facebookový profil.

Prezentace projektu je zaměřena na potřeby mateřských i základních škol a zohledňuje obecné trendy v této oblasti. V dnešní době hrají velkou roli sociální sítě a generace mileniálů logicky musí být oslovena jinak, než generace starších lidí, kteří upřednostňují konzervativní pojetí. „PR “ musí být multifunkční a pamatovat na všechny cílové skupiny. Proto byl zřízen úspěšný facebookový profil, který jsme postavili na zpětné vazbě z aktivit spolupráce, na tipech a podnětech z jiných projektů a platforem. Školy a školky se tak inspirují navzájem a naplňují principy benchlearningu, což je v tržně konkurenčním prostředí jisté nóvum a platforma, která zde dosud chyběla. Pro ORP Bystřice pod Hostýnem je typické kouzlo rozmanitosti. Každá škola a školka se snaží mít svůj nezaměnitelný rukopis, který ji charakterizuje. Prezentace škol regionu musí být vždy autentická, postihovat ducha a poptávku doby. Poslední trendy v pedagogice se nesou obecně ve zkvalitňování edukace, nabídce extrakurikulárních aktivit, což projekt „Místní akční plán rozvoje vzdělávání II. na území ORP Bystřice pod Hostýnem“  přesně naplňuje. Ředitelé škol dnes již vědí, že jim pomáháme budovat image

jejich školy a školky. Jsme partnerem, který přináší prosperitu.

Nejlépe v obchodní sféře platí heslo Tomáše Bati: „Kdo chvíli stál, již stojí opodál.“ A školy i školky se již naučily za rok existence našeho projektu naši podporu přijímat a držet tak krok s dobou. Každé školské zařízení je v dnešní době hodnoceno podle kvality výuky, využívání projektů, nových metod ve výuce a dle možností vzdělávat pro konkurenceschopnost a digitálně. Tato nová generace volá po neotřelých nápadech, kritickém myšlení a po zpětné vazbě.

„Místní akční plán rozvoje vzdělávání II. na území ORP Bystřice pod Hostýnem“  má ustaveny skupiny pro rozvoj matematické a čtenářské gramotnosti, kde pedagogové formou tzv. kabinetů debatují o možnostech a implementaci nových forem výuky. Vše doplňuje i skupina pro rovné příležitosti, která se zabývá inkluzí a vzděláváním dětí nadaných, což je nový fenomén doby.

Do všech aktivit je úspěšně zapojena i místní ZUŠ, která je v našem ORP velmi aktivní a dynamická, což je pozitivní konstelace dávající projektům skvělou synergetizaci. Totéž můžeme říci na konto dvou místních knihoven, které také přispívají velkou měrou k diseminaci myšlenek našeho projektu.

Závěrem by se dalo definovat následující resumé. Projekt má několik navzájem se prolínajících vrstev. Shrnout je lze do těchto hesel:

  1. Projekt zajištˇuje zdarma DVPP pedagoga a utváří tak jeho profesní i osobnostní růst
  2. Ředitelům škol pomáhá při strategickém rozvoji školy
  3. V profesních kabinetech podněcuje debaty o dalším rozvoji , zajištˇuje výměnu zkušenosti, poskytuje cenné rady a podněty.
  4. Odborníkům ve skupinách poskytuje facilitaci.
  5. Poskytuje poradenství a vydává žádaný buletin
  6. Aktivitami spolupráce dává školám a školkám možnosti realizovat extrakurikulární aktivity
  7. Jednorázovými akcemi dotváří kolorit kulturního života města a naplňuje novými nápady a inovacemi společenskou poptávku
  8. Všem participujícím subjektům díky PR dává profitovat zviditelněním a publicitou

 

V hodnotících zprávách ze školení často můžeme číst názory frekventantů, že projekt MAP

II je skvělý a potřebný počin, skutečně poskytující podporu. Projekt má smysl a dává lék na bolesti českého školství, které mnoho rodičů vehnalo do náruče alternativního vzdělávání, soukromých škol a domácího vzdělávání. A to nás v realizačním týmu těší nejvíce…

 

Mgr. Anna Blahová

Koordinátorka projektu MAP II