Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Projekty MAS > Místní akční plán > Aktuality MAP > Dopravní výchova – metody, formy, výukové a metodické materiály pro školy a škol. zařízení

Dopravní výchova – metody, formy, výukové a metodické materiály pro školy a škol. zařízeníhttps://www.npi.cz/…ni3

Dopravní výchova – metody, formy, výukové a metodické materiály pro školy a školská zařízení - NPI - Národní pedagogický institut

Obsah vzdělávacího programu vychází ze Strategie BESIP na léta 2021 -2030 a z Akčního plánu Strategie BESIP pro období 2021-2022, který definuje konkrétní opatření k naplňování strategie. Je zaměřen na výuku dopravní výchovy a obecných dopravně bezpečnostních témat, na efektivnější implementaci dopravní výchovy do výuky. Účastníkům bude představen komplexní rámec dopravní výchovy v ČR - výuka na školách a dopravně bezpečnostní aktivity v zájmovém vzdělávání, soutěže s dopravně-bezpečnostní tematikou, představení a doporučení osvědčených projektů, výukových a metodických materiálů, edukativních spotů, online aplikací apod. Důležitou součástí programu bude blok věnovaný bezpečnému pohybu třídních kolektivů mimo prostory školy, tj. pohyb organizovaného útvaru chodců v silničním provozu, a jeho přesun prostředky veřejné dopravy. VP představí také význam a aktivity dětských dopravních hřišť v ČR, vč. systému teoretické i praktické přípravy dětí na jejich pohyb v silničním provozu v roli cyklisty.

Nedílnou součástí programu bude i zapojení 14 krajských koordinátorů BESIP - garantů dopravně-bezpečnostních aktivit v regionech ČR, kteří úzce spolupracují se školami a školskými zařízeními v oblasti výuky dopravní výchovy. Krajští koordinátoři BESIP organizačně spadají pod Centrum služeb pro silniční dopravu (CSPSD), které je podřízenou organizací Ministerstva dopravy.

Každý účastník semináře obdrží zdarma vzorky vybraných výukových a metodických materiálů BESIP, vč. výběru promo prostředků BESIP.

Podrobnější specifikace jednotlivých bloků programu:

Blok č. 1 (45 minut) – garant: Mgr. Judita Stuchlíková, Jiří Polomis 

 

  • Představení BESIP – celostátního garanta v oblasti bezpečnosti silničního provozu a dopravní výchovy (centrální a regionální uspořádání; náplň činnosti; možnosti spolupráce se školami a školskými zařízeními); obsahové a časové schéma semináře; cíle programu/semináře; představení lektorů

 

  • Dopravní výchova – obecný rámec; co všechno lze zahrnout pod pojem „dopravní výchova“

 

  • ČŠI – šetření zaměřené na výuku DV na ZŠ (r. 2019); východiska, závěry a doporučení pro vzdělávání žáků ZŠ v oblasti DV

 

  • Kompetence žáků mladšího a staršího školního věku v oblasti DV – základní a rozšiřující učivo/znalosti a dovednosti žáků I. a II. stupně ZŠ (Příloha č. 2)

 

  • Témata: chodec, cyklista, cestující hromadnou dopravou, spolujezdec v osobním automobilu, volný pohyb a hra ve venkovním prostředí, viditelnost

 

  • Pozn.: teze tohoto dokumentu BESIP jsou využívány jako základ pro připravované revize RVP v oblasti bezpečnostních témat/dopravní výchovy (pracovní skupina NPI)

 

 

Blok č. 2 (45 minut) – garant: Mgr. Judita Stuchlíková, Jiří Polomis 

 

  • Rámec výuky DV na ZŠ – mezipředmětový vztah; vazba DV na ostatní náplně učiva

 

  • Výběr nejlepších výukových a metodických materiálů BESIP vhodných pro výuku DV na ZŠ (I. a II. stupeň ZŠ) – učebnice, e-učebnice, pracovní sešity, náměty na projektové vyučování, edukativní spoty, výuková aplikace, výukové karty atd.; jak a kde je získat

 

  • BESIP - I. stupeň ZŠ (ibesip.cz)

 

  • BESIP - II. Stupeň ZŠ (ibesip.cz)

 

  • Databáze „The best of“ – osvědčené kvalitní výukové, metodické materiály, projekty, webové portály, tipy a doporučení pro zapracování dopravně-bezpečnostních témat do výuky/volnočasových vzdělávacích aktivit (ostatní subjekty)

 

 

Blok č. 3 (45 minut) – garant: Václav Kovář, Miroslav Charouz

 

  • Metodika výuky DV pro školní družiny a školská zařízení (instruktážní spoty, pracovní listy, metodika, brožura, náměty vhodných aktivit)

 

  • Pohyb organizovaného útvaru chodců v silničním provozu, vč. přepravy žáků prostředky hromadné veřejné dopravy (instruktážní spoty, metodika, brožura)

 

  • Výbava pedagogického/nepedagogického doprovodu a žáků při pohybu organizovaného útvaru chodců v silničním provozu; zákonný rámec

 

  • Ukázky video spotů, nácvik situací, diskuse

 

  • BESIP - Metodika dopravní výchovy pro družiny a jiná mimoškolní zařízení (ibesip.cz)

 

  •  

 

  • Blok č. 4 (45 minut) – garant: regionálně příslušný/ná krajský/ká koordinátor/ka BESIP

 

  • Krajští koordinátoři (KK) BESIP – náplň činnosti, kontakty; spolupráce se školami a školskými zařízeními (odborná a lektorská činnost)

 

  • Dětská dopravní hřiště (DDH) v ČR – zmapování DDH v příslušném kraji; součinnost se školami (návštěvnost DDH ze strany ZŠ)

 

  • Význam dopolední a odpolední výuky na DDH pro ZŠ i širokou veřejnost; možnosti zapojení škol/školských zařízení do aktivit na DDH (dle regionální příslušnosti);

 

  • Systematická příprava na samostatný pohyb dítěte v roli cyklisty – tzv. „Tematický plán výuky dopravní výchovy na DDH“ = výukový program na DDH (teoretická a praktická výuka na DDH); využití výukových materiálů i pro školní výuku/zájmové vzdělávání

 

  • BESIP - Dětská dopravní hřiště (ibesip.cz)

 

  • BESIP - Videospoty SEMAFÓREK (ibesip.cz)

 

  • Dopravní soutěž mladých cyklistů – praktická nadstavba DV; představení konceptu a přínosu této celorepublikové postupové soutěže; možnosti zapojení ZŠ a školských zařízení do soutěže

 

  • BESIP - Dopravní soutěž mladých cyklistů - 2020 (ibesip.cz)

 

  • BESIP - Dopravní soutěž mladých cyklistů ON-LINE (ibesip.cz)

 

  • Diskuse – možnosti spolupráce s KK BESIP; nabídka výukových a metodických materiálů pro výuku DV zdarma

 

 

Blok č. 5 (45 minut) – garant: Mgr. Hana Štěpánková, Mgr. Petr Horák 

 

  • Praktická ukázka zakomponování dopravně-bezpečnostních témat do výuky ze strany praktikujícího pedagoga ZŠ; variabilní možnosti pojetí DV při výuce

 

  • Diskuse, tipy, vzájemné sdílení a výměna zkušeností

 

  • Evaluace vzdělávacího programu

https://www.npi.cz/…ni3

 

Číslo programu

F34-02-23-222

Číslo akreditace

MSMT-21679/2021-4-724

Garant

Mgr. Marcela Chvátalová

731 503 764
marcela.chvatalova@npi.cz

Druh vzdělávání
 • Vzdělávání vedoucích pracovníků