Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Projekty MAS > Místní akční plán > Aktuality MAP > Rozvoj vzdělávání v ORP Bystřice pod Hostýnem - cesta k modernímu školství a partnerství

Rozvoj vzdělávání v ORP Bystřice pod Hostýnem - cesta k modernímu školství a partnerství 

EU+MŠMT Barevné CMYK.jpg

Realizace projektu „Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území ORP Bystřice pod Hostýnem IV“  probíhá od 1.12.2023. Tento projekt,  je financován Evropským sociálním fondem a Operačním programem Jan Amos Komenský, stejně jako státním rozpočtem České republiky (reg. číslo: CZ.02.02.XX/00/23_017/0008304).

Klíčové informace o projektu

 • Doba realizace: 1. prosince 2023 – 31. prosince 2025
 • Realizátor: MAS Podhostýnska, z.s., Obec Loukov
 • Počet zapojených škol: 19 (100%)
 • Hlavní aktivity: Řízení projektu, vnitřní hodnocení, rozvoj a aktualizace MAP, implementace akčních plánů

Cílem projektu je navázat na předchozí projekty MAP, udržet vytvořená partnerství a realizovat aktivity zaměřené na moderní formy vzdělávání, včetně podpory čtenářské a matematické gramotnosti, digitálních dovedností a rozvoje podnikavosti a kreativity.

Organizační struktura a spolupráce

Projekt má jasně definovanou organizační strukturu, která zahrnuje Řídící výbor MAP, Realizační tým MAP a jednotlivé pracovní skupiny. Důraz je kladen na spolupráci mezi školami a dalšími subjekty, jako jsou knihovny, základní umělecké školy, spolky a technická zařízení. Spolupracuje se také s dalšími realizátory v rámci kraje, projekty IDZ a IPs.

Aktuální informace o realizaci projektu

 • Pro zdárnou realizaci aktivit projektu byly nastaveny specifické procesy.
 • Evaluační postupy: Vytvořeny konkrétní evaluační postupy pro hodnocení projektu.
 • Plán vzdělávacích akcí: Aktualizace plánu vzdělávacích akcí pro rok 2024.
 • Sběr potřeb investic: Probíhá dvakrát ročně, klíčové pro investiční plány v rámci MAP.
 • Dotazníkové šetření: První kolo dotazníkového šetření mezi školami dokončeno v květnu 2024.
 • Aktualizace analytické části MAP: Očekává se dokončení v červnu 2024.

Důležité události

Setkání dne 23. května 2024 bylo prvním z několika plánovaných schůzek pracovních skupin a Kabinetu ředitelů škol. Proběhla také vzdělávací aktivita na téma WELLBEING A PSYCHOHYGIENA V KONTEXTU KONCE ŠKOLNÍHO ROKU. Další setkání pracovních skupin a také vzdělávací akce je naplánováno na 20. června 2024. Významnou událostí bude také konference MAP, která se uskuteční ve dnech 2. a 3. října 2024 a bude zahrnovat zástupce MAPařů ze Zlínského kraje, Národního pedagogického institutu, Zlínského kraje a spolupracujících projektů.

 Aktivity a spolupráce škol

Projekt zahrnuje širokou škálu aktivit, které podporují spolupráci mezi školami a neformálními organizacemi:

 1. Spolupráce s knihovnami: Besedy, představení a tvořivé dílny pro děti.
 2. Spolupráce se Základní uměleckou školou Bystřice pod Hostýnem: Hudební a výtvarné dílny.
 3. Spolupráce s Malou technikou: Projektové dny zaměřené na technické dovednosti.
 4. Exkurze: Podpora čtenářské a polytechnické gramotnosti.
 5. Inspirativní výjezdy pedagogů: Přenos zkušeností a dobré praxe.
 6. Kabinet ředitelů a zástupců škol: Pravidelné schůzky a sdílení zkušeností.
 7. Spolupráce s nízkoprahovým zařízením Kajuta: Velikonoční tvoření a další aktivity.
 8. Spolupráce se spolkem hradu Nový Šaumburk: Historické besedy.
 9. Realizace příměstských táborů: Aktivity organizované neformálními organizacemi.

Zdroje pro moderní didaktické formy

Projekt MAP IV zdůrazňuje povinnost využívat databázi zdrojů OP VVV, která obsahuje výukové materiály, analýzy, studie, digitální zdroje a vzdělávací hry. Tyto materiály byly otestovány v praxi a jsou přenositelné do výuky. Realizační tým má povinnost pracovat s touto databází a doporučovat školám využívání těchto zdrojů.

Aktualizovaná analytická zahrnuje:

 • Základní informace o území
 • Analýzu existujících strategických záměrů a dokumentů
 • Charakteristiku školství v regionu
 • Analýzu rizik v oblasti vzdělávání
 • Vymezení prioritních oblastí rozvoje
 • Definování problémů, příčin, potřeb a doporučení 
 • SWOT analýzy

Výsledky z aktuálně provedeného dotazníkového šetření škol ukazují například tyto výstupy:  

Oblast 1: Moderní Didaktické Formy a Proměna Vzdělávání

Úspěchy: Ve školách v našem regionu jsou patrné inspirativní přístupy k výuce. Projektové dny a výuka skrze hry podporují kreativitu a zapojení žáků. Individualizace vzdělávání a rozvoj programování poskytují prostor pro osobní růst každého žáka.

Problémy: Některé školy se potýkají s nedostatkem podpory pro nadané žáky a potřebují více zdrojů pro individualizovanou výuku. Finanční omezení omezují možnosti rozvoje moderních didaktických forem.

 Oblast 2: Rozvoj Potenciálu Každého Žáka

Úspěchy: V oblasti rozvoje potenciálu žáků se školy zaměřují na inkluzivní vzdělávání a individuální přístup. Spolupráce s poradenskými zařízeními a osobní nasazení pedagogů přispívají k podpoře žáků se znevýhodněním.

Problémy: Nedostatek finančních prostředků brání školám v poskytování adekvátní podpory a péče. Nedostatečná spolupráce rodin se školou ztěžuje dosažení optimálního vzdělávacího prostředí.

Oblast 3a: Čtenářská Gramotnost v Základním Vzdělávání

Úspěchy: Školy se snaží podporovat čtenářskou gramotnost prostřednictvím čtenářských dílen, spolupráce s knihovnami a technologických výzev. Bohatě zásobené knihovny poskytují žákům širokou škálu literatury.

Problémy: Někteří žáci vykazují nedostatečnou motivaci ke čtení knih a potřebují podporu při rozvoji slovní zásoby. Finanční omezení ovlivňují dostupnost moderních technologií pro podporu čtenářství.

Oblast 3b: Matematická Gramotnost v Základním Vzdělávání

Úspěchy: V rozvoji matematické gramotnosti excelují školy, které podporují rozvoj logického myšlení a účast na matematických soutěžích. Využívání různých didaktických přístupů přispívá k efektivní výuce.

Problémy: Některé školy se potýkají s nedostatkem materiálů pro diferencovanou výuku a potřebují stabilní finanční podporu. Nedostatečné využívání moderních metod výuky brání plnému rozvoji matematické gramotnosti žáků.

Závěr

Projekt MAP IV v ORP Bystřice pod Hostýnem je komplexní iniciativou zaměřenou na zlepšení kvality vzdělávání prostřednictvím moderních metod, spolupráce a strategického plánování. Realizace projektu je v plném proudu a zahrnuje širokou škálu aktivit a spoluprací, které podporují inovativní a inkluzivní vzdělávání.