MAS Podhostýnska podporuje rozvoj vzdělávání

Vloženo 26. listopadu 2018

Bystřice pod Hostýnem / Místní akční skupina Podhostýnsko patří k aktivním organizacím ve vztahu k rozvoji mikroregionu. Má za sebou řadu splněných projektů i plánů na další čtyřleté období. Od července tohoto roku inovuje Strategický plán a programové dokumenty na základě potřeb obcí a organizací Podhostýnského mikroregionu. Do další fáze tak vstoupil Projekt MAS „Místní akční plán rozvoje vzdělávání II. na území ORP Bystřice pod Hostýnem“ (MAP II.)

 

Tento koncepční dokument je zaměřen na témata předškolního a základního školství, včetně vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, zájmového a neformálního vzdělávání a oblasti s těmito tématy přímo související.
Vlastnímu plánování předcházelo dotazníkové šetření zaměřené na potřeby škol. Klíčovou aktivitou bylo sestavení pracovních skupin, jejíž členové zajišťují průběžnou aktualizaci plánu. Ze současných potřeb regionálního školství vzešly pracovní skupiny pro rozvoj čtenářské gramotnosti, rozvoj matematické gramotnosti, pro rovné příležitosti a financování.

 

Kromě toho se plánují implementační aktivity v oblasti polytechnického vzdělávání, jako jsou například exkurze žáků na pracoviště, do center a provozů a organizací, zabývajících se polytechnickým vzděláním, řemesly, rozvojem manuální zručnosti, nebo péčí o krajinu a farmářstvím. Mezigenerační potkávání a budování regionální identity na školách je aktivitou, která šíří povědomí o soudobých dějinách mapováním příběhu pamětníků. Neopomíná se spolupráce škol a neformálních neziskových organizací, podpora škol v plánování, vzdělávací akce pro pedagogy.
MAP se realizuje na základě spolupráce subjektů vzdělávání na území ORP Bystřice pod Hostýnem. A jak vypadá konkrétní spolupráce? Bystřická knihovna pod záštitou MAS uspořádala tradiční Pasování prvňáčků na čtenářské učně, kterého se zúčastnily obě základní školy v rámci podpory čtenářské gramotnosti. ZUŠ pozvala šest školek v oblasti čtenářské pregramotnosti, jakožto i v oblasti polytechnického vzdělávání na program Prší, prší. Děti poznávaly hudební nástroje prostřednictvím lidové písničky.

 

„Nápady jsou vítány. My z MASky jsme tu proto, abychom zajistili financování realizovatelných projektů, podmínkou je účast alespoň tří subjektů. Můžeme poskytnout financování programů, na které školy nenacházejí prostředky, v plné výši, pokud budou spadat pod výše uvedené aktivity,“ vyzval vedoucí projektu Ing. Antonín Zlámal. Na čtyřleté období je z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělání vyčleněno deset milionů korun.

 

Projekt „Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území ORP Bystřice pod Hostýnem II“, reg. číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009127 je realizovaný a financovaný s podporou ESF, Operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání a státního rozpočtu